Preaload Image
như photo (1)

Cô Nguyễn Lê Quỳnh Như

Chuyên Viên, Chủ nhiệm lớp

Công tác tuyển sinh

Phụ trách công tác sinh viên

Giao lưu sinh viên quốc tế

Phụ trách hoạt động NCKH

Tổ chức chương trình, sự kiện

Chủ nhiệm lớp

Cố vấn nhóm tư vấn tâm lý

Other Members