Preaload Image
TS. Lang

TS. Lê Đăng Lăng

Trưởng bộ môn Ngành Quản trị Kinh doanh, Cố vấn học tập

Phó Trưởng Khoa

Lý Lịch Khoa Học

Other Members