Preaload Image

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS. Vân Thị Hồng Loan

Trưởng khoa

TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Giảng viên; Cố vấn học tập

ThS. Vũ Bích Ngọc

Giảng viên; Cố vấn học tập

Thầy Trần Đức Toàn

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

 
 
 

      

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên; Cố vấn học tập

 

Cô Nguyễn Việt Thùy

Chuyên viên; Chủ nhiệm lớp

                               

 Thầy Đỗ Hữu Đạt

Chuyên viên; Chủ nhiệm lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Lê Đăng Lăng

Trưởng ngành QTKD; Cố vấn học tập

Cô Bùi Thúy Phượng

Chuyên viên; Chủ nhiệm lớp

Cô Nguyễn Lê Quỳnh Như

Chuyên viên; Chủ nhiệm lớp

Cô Nguyễn Ngọc Xuân Thư

Chuyên viên; Chủ nhiệm lớp